Vedtægter for Thy Bueskyttelaug


§ 1 Navn, hjemsted og tilknytning

1.1 Foreningens navn er Thy Bueskyttelaug


1.2 Foreningen har hjemsted i Thisted Kommune


1.3 Foreningen er medlem af det landsdækkende forbund ”Bueskydning Danmark” (BD) og kan være medlem af DGI Nordjylland samt Næstrup Skyttecenter eller andre foreninger der understøtter Thy Bueskyttelaugs formål.


§ 2 Formål

2.1 Thy Bueskyttelaug formål er at praktisere og udvikle interessen for bueskydning på betryggende vis gennem træning, stævner og events.


§ 3 Medlemskab

3.1 Du kan blive medlem af bueskyttelauget, nårdu er godkendt af et bestyrelsesmedlem.


3.2 Du kan blive medlem som skytte efter aldersgrænser som er bestemt af Bueskydning Danmark. Er du under 10 år kan du blive medlem, når en voksen person, som er personlig myndig og du er nært knyttet til, er med ved træning og stævner.


3.3: Bestyrelsen kan godkende, at aktive medlemmer i kortere tid – f.eks. under studer, efter- eller

videreuddannelse – bliver passive medlemmer for halvt kontingent. Man kan også blive passivt medlem, hvis man særligt støtter klubbens økonomi.


3.4 Der kan udnævnes æresmedlemmer, som ikke betaler kontingent. Æresmedlemmer kan være personer, der yder væsentlige økonomiske - eller har gjort en væsentlig indsats for lauget med arbejdsmæssig indsats. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen.


3.5 Indmeldelsesgebyr kan bestemmes på den årlige generalforsamling. Bestemmer generalforsamlingen et indmeldelsesgebyr, skal dette betales samtidig med første kontingentbetaling.


3.6 Kontingent bestemmes på denårlige generalforsamling og betales kvartalsvist senest 5. januar, 5. april, 5. juli, og 5. oktober for igangværende kvartal. Man kan, i det det år der er i gang, godt betale for flere kvartaler på én gang, således for et halvt år, tre kvartaler og hele året.


3.7 Nye medlemmer kan første gang betale kvartalskontingent indtil kvartalet slutter.


3.8 Betales kontingent ikke i rette tid (se § 3.6), vil du blive set som udmeldt.


3.9 Man kan udelukkes fra lauget, hvis man efter flere advarsler fortsat er uforsigtig på skydebanen - eller hvis bestyrelsen vurderer, at man skader laugets fællesskab på andre måder.


3.10 Kun generalforsamlingen kan beslutte om et udelukket medlem skal optages igen.


§ 4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er for alle medlemmer og hvis du er under 15 år også dine forældre. Generalforsamlingen er øverste myndighed i bueskyttelauget. Den almindelige (”ordinære”) generalforsamling afholdes senest i slutningen af februar og meddeles skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Pågeneralforsamlingen skal endelige og reviderede regnskab fremlægges.


4.2 I tilfælde af forsamlingsbegrænsninger, kan generalforsamlingen holdes virtuelt.


4.3 Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet pågeneralforsamlingen skal være skriftlige og være modtaget af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet.


4.4 Stemmeret har alle medlemmer.

Medlemmer under 15 år kan ikke deltage i afstemninger, der handler om laugets økonomi. Til gengæld kan medlemmer under 15 år få din myndighedsindhaver (den voksne person som du er nærmest knyttet til og som er personlig myndig) til at stemme for dig når det gælder om økonomi – én stemme per medlem under 15 år.


Er du minimum 15 år, kan du kun afgive din stemme, når du selv deltager i generalforsamlingen. Er du under 15 år, kan du lade din myndighedsindehaver deltage i generalforsamlingen på dine vegne med fuld stemmeret - én stemme per medlem under 15 år.


4.5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer af bestyrelsen
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt


4.6 Generalforsamlingens referat skal underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent og den nyvalgte bestyrelse skal påtegne (skrive under på, at de er enige med beslutningerne, som er skrevet i referatet).


4.7 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det sker således: 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. De valgte til bestyrelsen konstituerer sig (fordeler selv opgaverne imellem sig) og fortæller alle medlemmer hvem der er blevet formand, næstformand, kasserer, sekretær og almindeligt bestyrelsesmedlem.


4.8 Der vælges en revisor for 1 år ad gangen samten revisorsuppleant, ligeledes for 1 år ad gangen.


4.9 Enhvergeneralforsamling er beslutningsdygtig når antallet af betsyrelsesmedlemmer plus 1 øvrigt medlem pr. påbegyndte 10 kvartalsmedlemmer af lauget er til stede.(Det giver 5 medlemmer for bestyrelsen plus ved f.eks. 31 kvartalsmedlemmer ekstra 4 medlemmer = 9 medlemmer i alt for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig).


4.10 For at ændringer i laugets lovet samt indkomne forslag kan besluttes, skal mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, stemme for forslaget.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tidindkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 % (dog mindst 5)stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.


5.2 Den skal afholdes senest 1 måned efter, at lovligt krav er modtaget af bestyrelsen, som så skal indkalde medlemmer skriftligt med mindst 8 dagesvarsel.


§ 6 Vedtægtsændringer

6.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


6.2 Reviderede sæt vedtægter underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent og påtegnes af bestyrelsen.


§ 7 Opløsning

7.1 Beslutning om laugets opløsning kan kun træffes på en særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.


7.2 I tilfælde af denne beslutning sælges alt udstyr, og beløbet skænkes sammen med eventuelle kontanter til velgørende formål for børn og unge i Thisted Kommune.


§ 8 Bestyrelsen

8.1 Mellem generalforsamlingerne ledes lauget af en bestyrelse, som på generalforsamlingen vælges blandt laugets medlemmer fra 15 år og blandt myndighedsindehavere til medlemmer under 15 år. Mindst to medlemmer af bestyrelsen skal være mindst 18 år og personligt myndige.


8.2 Bestyrelsen består af 5 personer: Formand,næstformand, sekretær, kasserer og ét almindeligt bestyrelsesmedlem, som sammen har ansvaret for ledelse af lauget mellem generalforsamlingerne.


8.3 Bestyrelsen er ansvarlig for at anskaffe og passe redskaber til brug for træning og stævner, men kan fordele opgaverne til laugets medlemmer.


8.4 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, dog mindst fire gange årligt eller når to bestyrelsesmedlemmer mener, der er behov for et møde.


8.5 Sekretæren skriver referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden der angiver retningslinjer for underskrivelse af bestyrelsesmødereferater.


8.6 Bestyrelsen kan kun beslutte noget, når mindst 3 medlemmer inkl. formand/næstformand er mødt. Hvis stemmerne står lige, er det formandens/næstformandens stemme, der afgør sagen.


§ 9 Udvalg

9.1 Der kannedsættes ad hoc. udvalg (udvalg efter behov). Hvis et udvalg er på 4 medlemmer eller derover,giver det ret til at have én observatørpost i bestyrelsen. Udvalget vælger selv observatør, som har taleret, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.


9.2 Der kan max deltage 3 udvalgsobservatører ved bestyrelsesmøder. Er der flere, skal udvalgenes interesser koordineres inden. Udvalg, der ikke er nedsat af generalforsamlingen, skal godkendes at bestyrelsen.


§ 10 Økonomi, regnskab og revision

10.1 Regnskabsåret følgerkalenderåret.


10.2 Kassereren skal inden 14 dage før generalforsamlingen afgivedriftsregnskab og status pr. 31. december til laugets revisor. Revisorens bemærkninger skal fremgå af regnskabet. Regnskabet skal forsynesmed revisorpåtegninger og skal fremlægges på den ordinære generalforsamling tilgodkendelse.


10.3 Regnskab underskrives af bestyrelse og revisor.


§ 11 Dispositionsret

11.1 Foreningen repræsenteres (tegnes) af formand eller kasserer.


11.2 Intet medlem af foreningen kan pålægges økonomisk ansvar (hæftelse) for forpligtelser som er (påhviler) foreningens.


§ 12 Datering

Vedtaget på laugets stiftende generalforsamling d. 15/08-2007 og med ændringer på generalforsamlingerne i 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 og senest 23/3-2022.


§ 13 Underskrifter


Næstrup, den. 23. marts 2022

Dirigent: Erik Harlis og referent: Cayden Stosiek.


Påtegnet af bestyrelsen: Lars Christian Adrados, Morten Krogage-Nielsen, Klaus Kragh, Simon Strømgaard, og Anette Bach.


Original med underskrifter kan ses ved henvendelse til formand eller kasserer.