Vores samværspolitik


I Thy Bueskyttelaug har vi en samværspolitik

”Fordi det for alle medlemmer skal være sjovt at skyde med bue.”

Godkendt af generalforsamlingen d. 23/03-2022


1. Indledning

Bestyrelsen i Thy Bueskyttelaug har vedtaget nedenstående politik for at sikre et chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.


Formålet med politikken er, at tilgodese og beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald, seksuelt overgreb. Ingen i Thy Bueskyttelaug skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.


Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til Thy Bueskyttelaug, og dækker alle situationer i forbindelse med:

 • Klubskydning, træningsskydning, stævner, lejre og kurser
 • Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 • Møder samt ved eksterne kontakter


Thy Bueskyttelaug definerer chikane og krænkelse således:


Chikane er enhver uvedkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfulde eller uforskammede, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.


En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb, i værste fald seksuelt overgreb på nogen.


Thy Bueskyttelaug arbejder for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 • At sikre, at samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 • At reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 • At udpege personer, der kan kontaktes for information og råd
 • Løbende at revurderer samværspolitikken, så den favner de situationer, vi står over for.


Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt, skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.


2. Generelle regler

2.1 Forventninger til alle

Vi forventer, at alle der møder – nye som gamle skytter og evt. forældre giver en hånd med ved opstilling og nedtagning af klubbens grej.

 • Ved opstilling betyder det, at man først hjælper med at sætte fælles grej som måtter, bagstopnet (inde) og 3D-dyr (ude) m.m. op, hvorefter man opspænder eget eller det af klubben lånte grej.
 • Ved nedtagning betyder det, at man stiller sin bue i et af buestativerne, og først hjælper med at nedtage klubbens grej. Når dette er gjort, kan man pakke sit eget udstyr sammen.
 • Undtagelser: Skytter med buer som skal spændes op i nogen tid før brug (f.eks. traditionel langbue), må gerne starte med at spænde deres buer op. Og skytter med buer, der ikke tåler fugt (f.eks. traditionel rytterbue), må godt starte nedtagningen ved at spænde egen bue af.


Vi forventer, at der er ro på skydelinjen – lidt stille snak og bemærkninger, der ikke forstyrrer, er ok. Vil du snakke mere, så træd væk fra skydelinjen.


2.2 Forventninger til forældre

Vi forventer at du respekterer, at klubbens trænere er udannede til at varetage dit barns træning. Uanset om det en aften går dit barns træning godt eller skidt, beder vi om, at du respekterer vores træneres faglige kunnen, og ikke blander dig direkte i trænernes afgørelse og instruktioner. Vi ser derimod gerne, om du tager en indledende eller afsluttende snak med træneren.


Vi forventer, at du understøtter vores trænere, når og hvis de opfordrer dit barn til at gennemføre specifik træning (typisk fysisk træning af specifikke muskelgrupper) imellem træningsaftnerne. Det vil ofte dreje sig om 5-10 minutters træning pr dag.


Er dit barn 10 år eller yngre, ser vi gerne, at du er med bag baglinjen hver træningsaften, så dit barn har tryghed ved mulighed for hurtig kontakt til sin forælder.


Har du som forælder svært ved at sidde stille, vil vi gerne om du selv griber bue og pile, og indgår i fælles træning med dit barn.


2.3 Forventninger til vores ungdomsskytter

Vi ved at især teenageårene kan være svære, at du nogle gange blot ønsker at krybe ind i din egen verden for nogle minutter eller halve til hele timer. Vi ved at ønsket kan opstå med kort varsel. Men alligevel: ”Giv dog det dumme fællesskab en chance”, vær aktiv når der stilles op og tages ned. Og tag dig så de nødvendige pauser under selve bueskydningen. Mød til tiden, og bliv til det er slut – men tag dig dine pauser undervejs. Meld klart ud til din træner og medskytter: ”Jeg har lige brug for en pause”.


Vi vil dig det bedste i lauget – skulle du en dag eller flere have lidt svært ved at komme ud ad døren til tiden, så kom alligevel med forsinkelse – vores trænere vil vide, at du kommer med ønske om at være del af fællesskabet – og vil byde dig velkommen uanset forsinkelsen.


2.4 Sikkerhedsforventninger til alle skytter

 • Man møder i tætsiddende tøj – ingen løse dele, der kan hænge fast i buestrengen under skudafvikling.
 • Fodtøj skal være lukket, så man ikke risikerer at få en pil på jorden eller banen i foden.
 • Man går på skydebanen – ingen løb – selv ikke som begejstret skytte, der netop har ramt plet. Årsagen er på vej ud for at hente pile, at man risikerer at overse pil på jorden eller banen. Og på vej retur med pile, at man risikerer at falde med en håndfuld spidse pile i hånden.
 • Man skyder kun på skydelederens anvisning.
 • Man henter kun afskudte pile på skydelederens anvisning.
 • Man peger aldrig på andre med pil på buen – også selv om buen ikke er spændt.
 • Ved udtrækning af pile, holder hver skytter personafstand til den der trækker ud, så øjenskader undgås.
 • Man trækker ikke op over den vinkel der kræves, for at ramme det ønskede mål.


2.5 Erstatning af pile

Når du låner eller lejer laugets udstyr, bestemmer din træner på hvilken afstand, du uden erstatningsrisiko kan skyde pilene.


Ønsker du at skyde på længere afstand end din træner vurderer er træfsikkert for dig, og en pil bliver skudt væk, betaler du til klubben: 50 kr. for carbonpile, 70 kr. for carbon flu-flu-pile og 100 kr. for træpile, træ flu-flu-pile og Combat Archery pile. Skydes pil i stykker skal der ikke betales erstatning.


Ønsker du at låne laugets pile til eksterne 3D-stævner og 3D-skydninger gælder erstatningsreglerne uanset afstand til 3D-målet.


Ønsker du at låne laugets pile til eksterne Combat Archery skydninger gælder erstatningsreglerne uanset forholdene ved Combat Archery skydningen.


Ønske du at låne laugets pile til eksterne skivestævner, gælder erstatningsreglerne, uanset afstanden til ansigtet.


Når måtter stilles op udendørs, skal de være forsynet med sikkerhedssnor der forhindrer, at de vælter fremad. Skyder du på måtte uden sikkerhedssnor, og den vælter fremad, gælder ovenstående erstatningskrav for hver enkelt knækkede pil.


2.6 Lån og leje af laugets udstyr

Det er gratis for medlemmer at benytte laugets udstyr det første halve år. Herefter kan du leje bue, pile og personligt beskyttelsesudstyr for 100 kr. pr. måned. Det gælder træning og stævner.


Ved lån og leje af laugets udstyr skal skytter være opmærksomme på, ikke at tørskyde buen. Gør en skytte dette, og der efterfølgende kan konstateres brud på buen, er skytten erstatningsansvarlig i forhold til anskaffelse af ny bue eller nye bueben.


3 Trænerkodeks

Thy Bueskyttelaugs trænere er opmærksomme på at agere som forbillede for øvrige skytter.


3.1 Trænersamvær med børn

Ingen træner har eneansvaret for et hold børn – vi vil i Thy Bueskyttelaug sikre, at der for hver enkelt træner er sparring-træner, ligesom skydeleder vil være til stede under træningen.


Ingen trænere kontakter vores skytter under 18 år om private anliggender, der ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet.


3.2 Instruktioner

Som træner er man altid imødekommende.Som træner skælder man aldrig unge skytter ud, men indgår i dialog med den unge skytte.


Som træner foregår alle personlige instruktioner stille og roligt ved skydelinjen – en træner giver aldrig højlydt personlig instruks.


3.3 Irettesættelse

Irettesættelse af en skytte kan, hvis træneren ønsker det, gå via cheftræneren.


Irettesættelser er ment som en løftet pegefinger, og er for specielt unge skytter ment som en vejledning til ordentlig og sikker opførsel på banen. En irettesættelse der gentages flere gange, kan medføre en mundtlig advarsel.


3.4 Ødelagt udstyr

Ødelægger et ungt medlem noget, skal træneren spørge ind til ”Hvordan kunne det ske?”, og ”Hvad kan du lære af det?”. Vores trænere er opmærksomme på ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) og ved, at specielt yngre skytter fra tid til anden udfører handlinger, de ikke selv er opmærksomme på – og som vores trænere vil reagere på, i en positiv ånd.


3.5 Personlig træning af skytter

Som træner, træner man aldrig en anden træners skytter – men går til skyttens træner med sine observationer.


Beder en træner en anden træner om midlertidig overtage træningen, fortælles hvad skytterne er i gang med at træne, og den overtagende træner forsøger at fortsætte denne træning.


Det er trænernes proaktive ansvar at tilbyde hjælp til klubskytter i forhold til at undgå fysiske skader.


3.6 Overtrædelse af trænerkodeks

Overtræder en træner vores trænerkodeks, kan bestyrelsen tage trænerens rolle op til overvejelse med hurtig virkning.


3.7 Undtagelser

Brud på sikkerhedsregler og forstyrrelse af træningen må påtales af alle laugets medlemmer.


Brud på sikkerhedsinstrukser må højlydt råbes ud over banen.


4 Kommunikation

Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige, at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms og chatbeskeder.


4.1 Hjemmeside

Vi har hjemmeside, der er offentlig tilgængelig. Her bringes generel information om lauget, hvem vi er, hvad vi laver, info om medlemskab, tilmeldinger og priser.


4.2 FB-side

Vi har FB-siden: Thy Bueskyttelaug, der er offentlig tilgængelig. Siden er en kortere udgave af vores hjemmeside.


4.3 FB-gruppe

Vi har FB-gruppe: Thy Buemedlem, der er en lukket gruppe for vores medlemmer og forældre. Her bringes nyheder om hvad der sker, uddybende stævneopslag, koordinering af f.eks. kørsel og support ved stævnedeltagelse og afholdelse af arrangementer. Chat mellem medlemmer er mulig.


4.4 APP

APP’en MinForening: Lukket gruppe for medlemmer og forældre. Her annonceres alle vores aktiviteter, og hvert medlem / forældre kan til- og framelde sig hver enkelt aktivitet. Mulighed for oprettelse af chats mellem deltagere ved specifikke arrangementer.


4.5 Mødereferater

Ved anmodning kan medlemmer (eller forældre til medlemmer under 15 år) få tilsendt dagsorden og referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


5 Vi respkterer alle mennesker som det vi er

Der er højt til loftet i Thy – og det er der også i Thy Bueskyttelaug. Alligevel kan det være lidt svært at navigere i feltet af LGBT+ personer. Derfor nogle retningslinjer, der kan gøre det lettere for os alle:

 • Brug det navn og personlige stedord som personen foretrækker. Er du i tvivl, så spørg personen.
 • Tro på personens valg – og lad være med at spørge om personen er sikker på at være transkønnet, interkønnet eller non-binær.
 • Spørg ikke til kroppen, behandling eller hormoner. Det er private anliggender.
 • Snak og spørg om alt muligt andet – akkurat som du vil gøre med alle andre medlemmer.


6 Stævner eller ture med overnatning

Ved deltagelse i stævner eller ture med overnatning med unge under 18 år, skal der altid være 1 voksen leder med for hvert biologiske køn, som deltager i stævnet eller turen. Kan det ikke lade sig gøre inden for leder- eller trænergruppen, inddrages en forælder.


Ingen voksne sover i samme rum som unge under 18 år af det modsatte biologiske køn, med mindre alle er i familie med hinanden,

Ingen leder eller træner sover i samme seng som unge under 18 år, med mindre, de er i familie med hinanden.


Påklædning følger Bueskydning Danmarks vedtægter, afsnit 10.6. Det betyder at korte benklæder (shorts, nederdel, buksenederdel) ikke må være kortere end til skyttens fingerspidser, når skytten står med strakte arme og fingrene ned langs kroppen. Man skal være iført overdel (t-shirt, bluse, skjorte, sweater eller cardigan). Ved udendørs stævner, kan dommerne godtage, at der bæres andet overtøj.


7 Billeder og video

Thy Bueskyttelaug indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.


Der tages ikke billeder eller video, der kan have seksuel karakter.


8 Omklædning og bad

Ved brug af omklædningsrum, går en leder, træner eller forælder ikke ind i det modsatte biologiske køns omklædningsrum.

Under evt. omklædning tages der INGEN billeder eller videoer.


9 Kørsel

Når der køres i bil/bus til stævner eller møder, er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven – og der generelt køres ansvarligt.


Ved kørsel i private biler til stævner eller møder, beregnes transportudgiften som deles ligeligt mellem de rejsende som statens laveste takst plus bro-, færge- og p-udgifter.


10 Alkohol

De ansvarlige ledere og trænere møder ædru til træningen. Indtagelse af alkohol under træning accepteres ikke. Børn og unge under 16 år må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med foreningens aktiviteter.


Ved arrangementer, stævner og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen udskænkning til unge under 18 år, men unge mellem 16 og 18 år må medbringe alkohol med en alkoholprocent på op til 16,5 %.


Efter dagens træning, kan ledere evt. nyde alkohol i moderat omfang.


11 Rygning

Indendørs træningsfaciliteter er totalt røgfrie.


Udendørs ved træning af unge skytter: Rygning foregår kun fra pistolhuset og ned mod P-pladsen. Ingen rygning på eller omkring bueskydningsbanen.


Udendørs ved klubskydning for fortrinsvis ældre medlemmer: Når der er vind, som driver røgen væk fra skydebanen, kan rygning foretages ved det på dagen markerede rygebord, der ligger i læ fra de øvrige borde.


Udendørs ved klubskydning for fortrinsvis ældre medlemmer: Når der er vindstille, eller vinden driver ud over skydebanen: Foregår rygning kun fra pistolhuset og ned mod P-pladsen. Ingen rygning på eller omkring bueskydningsbanen.


12 Euforiserende stoffer

Indtagelse af euforiserende stoffer i Thy Bueskyttelaug medfører omgående udelukkelse fra lauget.


Hvis misbruget omfatter børn og unge, tager lauget kontakt til SSP i kommunen.


Opdages salg/køb af euforiserende stoffer på laugets område, eller mellem laugets medlemmer, tager lauget kontakt til politiet.


13 Doping

Fra toppen af dansk idræt, har der i mange år været arbejdet for et fuldstændigt doping-frit idrætsmiljø – både når det gælder motions- og konkurrence-idrætsudøvere.


13.1 Motionsidrætsudøvere

Stoffer eller medicin der er defineret som doping i appen ”Anti Doping Danmark” accepteres kun, hvis det som medicin af helbredsmæssige årsager er lægeordineret.


Bliver der foretaget kontrol af motionsidrætsudøvere, og testresultatet er positivt, kan Anti Doping Danmark midlertidig udelukke den pågældende i indtil 2 år fra alle trænings- og konkurrenceaktiviteter, samt et hvilket som helst lønnet eller ulønnet hverv i lauget.


Ønsker du mere information, se ”Dopingreglement for motionsidræt”


13.2 Konkurrenceidrætsudøvere på nationalt niveau

For idrætsudøvere på nationalt niveau, accepteres stoffer eller medicin der er defineret som doping i appen ”Anti Doping Danmark” kun, hvis der gives medicinsk dispensation af Anti Doping Danmark. Dispensation kan gives efterfølgende dopingkontrol.


13.3 Konkurrenceidrætsudøvere på internationalt niveau

For idrætsudøvere på internationalt niveau, accepteres stoffer eller medicin der er defineret som doping i appen ”Anti Doping Danmark” kun, hvis der er givet medicinsk dispensation af World Anti-Doping Agency. Dispensation gives kun forud for stævnedeltagelse, og skal være meddelt senest ved stævnestart.


13.4 Konkurrenceidrætsudøvere, hjælp og sanktioner

Har du af din læge fået tildelt midler, der indgår i listen over doping-stoffer, tager vi gerne en snak med din læge, for at afklare, om du kan få tildelt lægemidler, der ikke er i strid med doping-reglerne.


Bliver der foretaget kontrol af konkurrenceidrætsudøvere, og testresultatet er positivt, kan DIF’s dopingnævn hhv. World Anti-Doping Agency midlertidig udelukke den pågældende i indtil 4 år fra alle trænings- og konkurrenceaktiviteter, samt et hvilket som helst lønnet eller ulønnet hverv i sporten.


Ønsker du mere information, se ”De nationale antidopingregler”.


14 Børneattester

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen i Thy Bueskyttelaug har udpeget formanden som den person, der indhenter og behandler børneattester. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.


Man kan ikke virke som træner eller leder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 • For fungerende ledere over 15 år anmodes der hvert andet år om en samtykkeerklæring.
 • For nye ledere over 15 år anmodes der straks om en samtykkeerklæring.


Har lederen – træner eller andet med direkte børnekontakt, en plettet børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Thy Bueskyttelaugs trænere skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at men ikke kan være kærester med et medlem under 19 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.


Lauget indhenter med to års interval børneattest på alle medlemmer, der jævnligt har kontakt til mindreårige. For nye medlemmer med jævnlig kontakt med mindreårige, indhentes børneattester løbende. Nye medlemmer kan derfor forvente, at børneattester første gang indhentes hyppigere end med de to års intervaller.


Medlemmer over 15 år, der enten ikke har ren børneattest eller ikke har givet lauget de nødvendige oplysninger til at vi kan indhente børneattest, må ikke hjælpe med træningen af mindreårige og skal ved deltagelse på såvel træningsskydning som klubskydning placeres på skydelinjen, hvor der udelukkende er skytter over 17 år.


Thy Bueskyttelaug understøtter økonomisk kun træneres uddannelse, såfremt de kan eller har fremvist ren børneattest inden for den seneste toårs periode.


Bestyrelsen informerer vores trænere om medlemmer, som vi ikke har modtaget ren børneattest på. Vores trænere er ansvarlige for at disse medlemmer ikke får mulighed for kontakt til mindreårige ved træningen.


15 Vi undgår misfortåelse

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som lige har opnået det store, føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt at vores trænere i træningssituationer har kropskontakt med vores skytter – da en del af træningen handler om korrekt kropspositur – at mærke kroppen og kunne beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre en skytte.


Alle trænere skal være opmærksomme på, ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.


Hvis en træner føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte formanden, så evt. ”fejlagtig” misforståelse eller rygter ikke får mulig for at spredes i lauget.


16 Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson ved henvendelser om mistanke om krænkelse og afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.


Gælder mistanken et bestyrelsesmedlem, er kontaktpersonen ved henvendelser om mistanke om krænkelse i rækkefølge: Formanden, næstformanden, kassereren. Den forreste i rækkefølgen afgør, sammen med den del af bestyrelsen, der ikke er under mistanke, hvilke handlinger, der skal foretages.


Bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke er under mistanke, har ansvaret for, at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældre, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).


Bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke er under mistanke, sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltningen og politi og er de eneste, der på vegne af lauget om nødvendigt udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke er under mistanke, har mulighed for at trække på den ekspertise som både DIF og DGI tilbyder.


Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke har krænket, straks informere et barns forældre og samtidig orientere om mulig hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke har krænket, den pågældende i f.eks. af søge fornøden rådgivning. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet opsiges af bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke har krænket øjeblikkeligt, og sagen anmeldes til politiet.


Bestyrelsen hhv. den del af bestyrelsen der ikke har krænket, informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt, efterfølgende laugets medlemmer således, at der ikke opstår sladder og rygtedannelser.


17 Sanktionsmuligheder

Ved ikke direkte krænkelser, men ved overtrædelse af laugets generelle retningslinjer har bestyrelsen følgende sanktionsmuligheder:


For ordinære medlemmer: Der gives to mundtlige advarsler med et andet bestyrelsesmedlem som vidne. Giver de mundtlige advarsler ikke anledning til ændret adfærd, gives en skriftlig advarsel (med bekræftelse af modtagelse) fra formanden med cc. til et andet bestyrelsesmedlem. Efterfølgende den skriftlige advarsel, kan bestyrelsen jf. vores vedtægter § 3.9 udelukke medlemmet fra lauget. Den efterfølgende generalforsamling kan jf. vores vedtægter § 3.10 beslutte om et af bestyrelsen udelukket medlem, skal optages igen.


For trænere: Laugets trænere er særlige forbilleder for vores skytter, og derfor gælder skærpede regler for vores trænere: Der gives en mundtlig advarsel med et andet bestyrelsesmedlem som vidne. Giver den mundtlige advarsel ikke anledning til ændret adfærd, gives en skriftlig advarsel (med bekræftelse af modtagelse) fra formanden cc. et andet bestyrelsesmedlem. Efterfølgende den skriftlige advarsel, kan bestyrelsen i enighed beslutte at fratage den pågældende sin trænerrolle.


Godkendt

Af generalforsamlingen d. 12/03-2022.


Papirformat: Ønsker du som medlem papirudgave af vores samværspolitik, kan du finde hæftet på vores opslagstavle.


Efterskrift

I Thy Bueskyttelaug er det vores målsætning, at

det skal være sjovt at skyde med bue – uanset

den enkelte skyttes mål.


I Thy Bueskyttelaug tror vi på, at bredde, talent,

og elite trives bedst i hinandens selskab. Vi tror

på, at breddeskytter kan finde inspiration ved at

træne sammen med talent- eller eliteskytter. Og

at talent- samt eliteskytter kan finde fortsat

inspiration til og glæde ved buesporten ved at

opleve breddeskytters umiddelbare glæde ved

det at skyde med bue.


I Thy Bueskyttelaug mødes vi i gensidig

personlig respekt til bueskydning uanset

ambitionsniveau. Den drivene kraft vil hos os

altid være lysten til bueskydning – og netop dér

ligger vores indsats og virke:


At det skal være sjovt at skyde med bue.