Strategi for Thy Bueskyttelaug


Fokussætninger

”Det skal være sjovt at skyde med bue.”


”Med individuel talentudvikling og forventningsafstemning, er fokus for Thy Bueskyttelaug flyttet fra resultater til den enkelte skyttes personlige udvikling og glæde ved sporten – uanset niveau eller ambitionsniveau, hvilket giver Thy Bueskyttelaug gode muligheder for at tilrettelægge træningen så flest mulige medlemmer finder fortsat glæde ved bueskydning.”


”Drømme om ændring kan indfries når vi finder og kommunikerer fælles retning og har en vis stædig tålmodighed til at forfølge fælles mål over længere tid.”


Thy Bueskyttelaugs strategispor

I efteråret 2014 var Thy Bueskyttelaug igennem en større strategiudvikling understøttet af Bueskydning Danmarks udviklingskonsulent. Arbejdet resulterede i formulering af vores 4 strategispor, idet 5. er formuleret af bestyrelsen i foråret 2019:


1) ATK-konceptet

Aldersrelateret træning skal sikre, at hver aldersgruppe trænes og/eller coaches med metoder, som er relevante og inspirerende for hver enkelt aldersgruppe.


2) Individuel talentudvikling

Fokus flyttes fra resultater til den enkelte skyttes personlige udvikling og glæde ved sporten – uanset niveau eller ambitionsniveau, så flest mulige medlemmer finder fortsat glæde ved bueskydning.


3) Forventningsafstemning – medlemmer – trænere – ledelse

Vi prioriterer aktiv kommunikation mellem bestyrelse og trænergruppen og til medlemmer og deres forældre, for at sikre bredest mulig opbakning til vores ideer og aktiviteter. En væsentlig del af forventningsafstemningen er løbende at få tilbagemeldinger fra skytter og forældrekredsen og at imødegå konstruktive forslag.


4) Medlemsfastholdelse

Vi prioriterer aktiviteter der understøtter aktive og længerevarende medlemsskaber frem for ”sidst ind – først ud”.


5) Piger i sporten

Vi prioriterer aktiviteter der understøtter pigers og kvinders deltagelse i bueskydning.


Thy Bueskyttelaugs implementeringspunkter

I Thy Bueskyttelaug havde vi behov for at konkretisere det strategiske arbejde, hvilket skete med en række implementeringspunkter. De første 6 besluttet på vores generalforsamling i marts 2015, det 7. formuleret af bestyrelsen i efteråret 2016 og det 8. formuleret af bestyrelsen i foråret 2019. Vores implementeringspunkter er således:


1) Bueskole kursusforløb

En gang i kvartalet afholdes introduktionskursus over 4 uger for nye skytter (og skytter der ønsker træningsfokus på basale færdigheder), hvor basale færdigheder forklares, vises og afprøves. Det anbefales at skyde efter måtter uden ansigter. For nye skytter er deltagelse på introduktionskursus obligatorisk.


2) Alsidig træning

Ca. hver anden træningsaften at have fokus på alsidig træning, dvs. den ene halvdel med f.eks. tekniktræning, styrketræning og ”det er for sjov skydning” (balloner, æbleskydning, kryds og bolle osv.) og den anden halvdel med ansigtsskydning. Hver træningssession indledes med opvarmning.


3) For sjov skydning

En gang om ugen tilbydes ”Lars Andersen” træning med Combat Archery hvor fokus er på øje-hånd koordination bl.a. ved skydning på bevægelige mål, hurtigskydning og gruppe-mod-gruppe skydning. Der skydes kun med rollespilspile og buer med maks. trækvægt på 25#. Til sidstnævnte aktivitet kræves desuden anskaffelse et antal paintball visirer.


4) 3D-skydning

I udendørssæsonen tilbydes klubbens medlemmer ca. hver tredje (eller fjerde) uge 3D skydning. Afhængigt af banen, kan flu-flu pile være påkrævet.


5) Vinter- sommerskydning

Det overvejes forinden hver ”runde” om lauget vil tilbyde medlemmer at deltage i Bueskydning Danmarks Vinterskydning hhv. Sommerskydning.


6) Ekstra træning forud for konkurrence

For klubmedlemmer, som er tilmeldt en konkurrence, tilbydes som minimum i indendørssæsonen i en periode på 3 uger inden konkurrencen ansigtsskydning en ekstra gang om ugen.


7) Etablering af egen 3D bane

Etablering af 24 måls 3D-bane i Thy, dels for at markedsføre Thy Bueskyttelaug og dels for at sikre kort distance for unge skytter til en god 3D-bane.


8) Pigeaktiviteter

Aktiviteter afholdt af Bueskydning Danmark med henblik på fastholdelse og øget rekruttering af piger/kvinder i sporten, skal understøttes.


Thy Bueskyttelaugs delmålsætninger

Da vi indgik i Skole-OL Bueskydning 2017 opstillede vi 3 delmålsætninger, som efterfølgende er blevet præciseret eller udbygget af bestyrelsen. Ved overvejelser om større hal i efteråret 2018, opstilledes delmålsætning 4 og 5:


1) 50 % af deltagerne på bueskole kursusforløb forsætter i klubben som medlemmer

Der skal tilbydes introduktionskursus kort efter afholdelse af Skole-OL Bueskydning, og deltagere på Skole-OL Bueskydning skal indbydes til at deltage på dette introduktionskursus.


2) Øget fastholdelse af aktive medlemmer

Der ønskes en medlemsfastholdelse på minimum 67 %, for at vores medlemmer oplever kontinuitet i lauget.


3) Løbende tilpasning af trænerkollegiet til antal skygger og gerne kvindelig træner

Trænerkollegiets størrelse tilpasses løbende til antallet af skytter, der har behov for træning og/eller coaching. Den ønskede trænerprofil er cheftræner uddannet som kandidattræner, en grundtræner pr. ca. 10 medlemmer, og hjælpetrænere efter behov. Det prioriteres at finde ny kvindelig trænerkandidat for at understøtte piger/kvinder i sporten.


4) Antal medlemmer

For at have økonomi til Thyhallens hal B en gang om ugen, er målsætningen at vi er 35 medlemmer med udgangen af året.

Mange medlemmer er ikke et mål i sig selv. Det er vores mål, at vi søger medlemmer, så vi kan etablere attraktive træningsmiljøer for alle vores skytter. Dvs. at vi for hver aldersgruppe og evt. kønsgruppe som vores medlemmer repræsenterer, sigter efter af få minimum 3 til 4 skytter i samme gruppe, så alle medlemmer har et fællesskab at spejle sig i.


5) Størrelse af indendørs faciliteter

For både at kunne understøtte de fysiske plaskrav under indendørs udfoldelse af sporten og sikre god driftsøkonomi i lauget, er halmålsætningen i Thyhallen:

 • Med 25 medlemmer har vi behov for ThyHallens hal C to gange om ugen
 • Med 35 medlemmer har vi behov for ThyHallens hal C en gang og hal B en gang om ugen
 • Med 40 medlemmer har vi behov for ThyHallens hal B to tange om ugen


For at sætte Thy Bueskyttelaugs strategi, implementering og delmålsætninger ind i større sammenhæng bringes her Bueskydning Danmarks hovedvision og visioner for brede og elite:


Bueskydning Danmarks hovedvision

 1. Vi betragter bueskydning som en konkurrenceidræt på såvel elite – som på breddeplan.
 2. Vi ønsker at skabe grundlag for, at flest mulige mennesker kan dyrke bueskydning på såvel elite-som på breddeplan. Bueskydning Danmark er medlem af DIF og ønsker fortsat at være dette.
 3. Vi ønsker at udbrede forståelsen for bueskydningens indhold og kvaliteter.
 4. Vi ønsker at ændre den gængse opfattelse af bueskydning som en leg for raske drenge, og i stedet gøre os kendte på de høje krav bueskydning stiller til fysik, koncentration og mental styrke.
 5. Vi vil fremme alle buetyper og rumme både skiveskydning, 3D skydning og feltskydning
 6. Vi ønsker alle aldersklasser og begge køn som medlemmer. Såvel raske som handicappede skal kunne rummes i vor sport.
 7. Det er Bueskydning Danmarks ønske at udbygge samarbejdet med de grupper, der dyrker bueskydning med andre formål (f.eks. jagt) således, at disse mennesker kan få glæde af de tilbud om skydeteknik, materialelære m.v. vi har i vore klubber. Samarbejdet skal ske ved at interesserede indmelder sig i vore klubber og træner disse færdigheder under vore regler.
 8. Sporten kræver nogle færdigheder,og vi finderdet vigtigt, at vi har det fornødne antal uddannede ledere og trænere. Vi ønsker derfor at etablere en relevant uddannelsesstruktur, der giver medlemmerne mulighed for at uddanne sig inden for såvel bueskydning, træning som inden for anden klubledelse.
 9. Det er Bueskydning Danmarks ønske at skabe en buemæssig sammenhæng i hele vor organisation, således at den træning der finder sted i en klub i forhold til en anden og i forhold til elitetræning hviler på den samme grundopfattelse af bueskydning. Der skal skabes en rød tråd i dansk bueskydning.
 10. Udbredelsen af sporten er forholdsvis lille. Det er derfor svært at tiltrække tilstrækkelige økonomiske midler til at have professionelle udøvere. Sporten vil derfor være baseret på frivillighed af såvel ledere som udøvere. Derfor finder Bueskydning Danmark det vigtig at der tages udgangspunkt i følgende hovedoverskrift: ”Det skal være sjovt at skyde med bue”


Visioner for breddesporten under Bueskydning Danmark

Vi ønsker, at flest mulige mennesker præsenteres for buesporten. De, der ønsker at afprøve sporten, skal kunne gøre dette under trygge rammer og på kvalificeret vis.


Vi ønsker derfor, at der er et geografisk set tilstrækkeligt antal klubber, og at disse har såvel kvalitativt som kvantitativt den fornødne kapacitet inden for såvel materielle som menneskelige ressourcer.


Bueskydning Danmark ønsker, at klubberne ud over det rent buefaglige også kan tilbyde sine medlemmer en social dimension, der gør det rart at være medlem af en bueklub, og man derigennem kan blive en del af et socialt netværk, blandt såvel jævnaldrende/jævnbyrdige, som på tværs af forskellige grupper.


Vi ønsker at sprede kendskabet blandt børn til bueskydning bl.a. ved samarbejde med skolerne. Bueskydning indeholder kvaliteter omkring koncentration og socialt samvær, der kan være gavnligt i skolernes pædagogiske arbejde. Vi ønsker, til gavn for vore klubber, at stille den viden vi har til rådighed for skolerne. Det er vigtigt at understrege, at det skal ske i vort regi og under vore regler.


Visioner for eliten under Bueskydning Danmark

Som led i vor vision om fremme buesporten i Danmark, er det vort ønske at have en elite, der kan gøre sig gældende på internationalt plan.


Vi ønsker gennem international konkurrencedeltagelse at fremme forståelsen af bueskydning som en konkurrenceidræt med de kvaliteter der ligger heri, f.eks. styrkelse af udøverens mentale beredskab, styrkelse af koncentrationsevnen, styrkelse af evne til at beherske sin motorik mm.


En stærk elite, der præsterer internationale resultater, øger sportens synlighed i samfundet og udbreder dermed kendskabet til bueskydning, ikke alene i kraft af omtale af resultater – men også ved at skabe mulighed for udbredelse af baggrundsreportager om sporten.


Vi ønsker gennem muligheden for såvel national som international konkurrencedeltagelse at skabe motivation for talentfulde skytter.


Vi ønsker gennem eliten løbende at udvikle vor sport såvel teknisk som træningsmæssigt, for derigennem at forhindre at vor sport mister sin appeal til nye medlemmer og ender som en indforstået sport for de allerede udøvende.

For at kunne udvikle vor elite løbende er det vigtig at Bueskydning Danmark til stadighed kvalificerer sig til støtte fra Team Danmark. Vi ønsker således at være blandt Team Danmarks indsatsforbund med en disciplinanalyse hvis resultat gør os til et ”grønt” forbund.


Vi ønsker i samarbejde med Team Danmark løbende at skabe mulighed for at udvikle eliten på såvel internationalt topplan som i talentgruppen og blandt vore ungdomsskytter.


Det samlede elitearbejde skal ske under sådanne former, at skytterne uddannes såvel inden for sporten som i øvrigt. Vi skal sikre, at skytternes fremtidsmuligheder ikke bliver Forringet i forhold til andre ikke eliteskytter. Ligeledes skal vi sikre, at skytternes sociale uddannelse ikke hæmmes af deres status som eliteskytter.